نگهداری مجموعه

 

این شرکت آمادگی دارد تا زیر نظر کادری مجرب و توانا سرویس و نگهداری و راهبری

موتورخانه مرکزی و نیز موتور خانه استخر و سونا و جکوزی مجمو عه های عمومی و یا

خانگی را بر عهده گیرد.همچنین نگهداری و رعایت بهداشت آبهای استخر و جکوزی و بازدید مرتب به صورت هفتگی

به کلیه مجموعه های فوق الذکر از دیگر خدمات این شرکت می باشد .